UMOWA

Umowa o świadczenie usługi opieki nad dzieckiem

zawarta w Warszawie dnia ………………………… r, pomiędzy: Biała Łączka sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Zagłoby 8, 05-126 Nieporęt, NIP 5242791410, reprezentowaną przez członka zarządu Zofię Jaworską, zwaną dalej Punktem Opieki Dziennej a Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka –

Panią/Panem..….……………………………………………

zamieszkałą/ym w………………………………………………………………………………………… 

legitymującą/ym się dowodem osobistym seria/nr………..…………………………………………….. 

PESEL……………………………………………

zwanym dalej Rodzicem

§1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo- wychowawczych w Punkcie Opieki Dziennej w Warszawie przy ul. Berensona 13 dla dziecka

 

(imię i nazwisko)……………………………………………………PESEL…………………………………

§2

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………………. r. na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie umowy powinno być dostarczone na piśmie.

§3 

 1. Punkt Opieki Dziennej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700, z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy i dodatkowo dni wolnych ustalanych na bieżąco w ciągu roku.
 2. Punkt Opieki Dziennej zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczeń w przypadku przyczyn niezależnych od placówki utrudniających lub uniemożliwiających sprawowanie opieki nad dziećmi.

§4 

Punkt Opieki Dziennej zobowiązuje się do:

 1. Realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w placówce.
 3. Sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb rozwojowych.
 4. Wspomagania wychowawczej roli rodziny.
 5. Sporządzania zestawienia obejmującego liczbę dni obecności dziecka w placówce
  w danym miesiącu – w terminie do pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu objętym zestawieniem.

§5 

Rodzice zobowiązują się do: 

 1. Osobistego przyprowadzania dziecka i odbierania go po zakończeniu zajęć lub pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej (ww. osoba musi być pełnoletnia).
 2. Przyprowadzania dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć.
 3. Informowania opiekuna grupy o przyczynach nieobecności dziecka.
 4. Przyprowadzania dziecka do placówki maksymalnie do godziny 9:00.
 5. Przestrzegania regulaminu placówki dostępnego na stronie internetowej: zlobekbialalaczka.pl
 6. Terminowego uiszczania opłaty za wyżywienie w wysokości 15 zł/dzień. Informacja o wysokości opłaty jest wysyłana ostatniego dnia każdego miesiąca wiadomością SMS. Płatności należy dokonywać w ciągu 3 dni przelewem na konto podane na stronie internetowej placówki lub gotówką.
 7. Nieobecności dziecka należy zgłaszać osobiście, mailowo lub SMS-em na nr: 883 224 221.
  W przypadku nieobecności dziecka opłata za wyżywienie nie jest naliczana jeśli informacja o tym jest zgłoszona do godziny 17:00 dnia poprzedniego. W przypadku, gdy nieobecność jest zgłoszona do godziny 9:00 rano dnia bieżącego, naliczana jest połowa stawki.

§6

 1. W przypadku zmiany wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Punkcie Opieki Dziennej, przedstawiony zostanie Rodzicom do podpisu stosowny aneks do umowy.
 2. W przypadku nieobecności dziecka, Rodzice zobowiązani są powiadomić placówkę o długości nieobecności dziecka. Punkt Opieki Dziennej ma prawo do skreślenia dziecka z listy, jeżeli nieobecność jest dłuższa niż 30 dni przy jednoczesnym braku informacji na ten temat ze strony Rodzica.

§7

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku porozumienia stron – przed sądem właściwym dla siedziby placówki. 

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§9

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 

 

……………………………….                                                                .…………………………….  

            Biała Łączka                                                                             Rodzic lub opiekun prawny