REGULAMIN

Regulamin:

 1. Placówka jest otwarta w godzinach 7:00 – 17:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia, 2 maja oraz piątku po Bożym Ciele.
 2. Punkt Opieki Dziennej Biała Łączka jest zamknięty w okresie wakacyjnym przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia każdego roku. Czesne w tym miesiącu wynosi 50%.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka jest podpisanie umowy, złożenie karty informacyjnej o dziecku oraz wpłata wpisowego.
 4. Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną.
 5. Opłaty za pobyt dziecka w Białej Łączce reguluje cennik.
 6. O zmianach w cenniku rodzice będą powiadamiani z miesięcznym wyprzedzeniem.
 7. W przypadku zapisu rodzeństwa wpisowe za drugie dziecko jest pobierane w wysokości 50% kwoty obowiązującego wpisowego, a za trzecie dziecko wpisowe nie będzie pobierane. 
 8. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania dziecka do godziny 9, oraz  do odbioru dziecka do godziny 17:00. W przypadku spóźnienia będzie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 9. Nieobecność dziecka należy zgłaszać osobiście/telefonicznie/mailowo.
 10. W przypadku nieobecności dziecka stawka żywieniowa za dany dzień nie będzie liczona, jeżeli rodzice zgłoszą planowaną nieobecność najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedniego.
 11. Jeżeli nieobecność dziecka trwa pełny miesiąc i jest ona zgłoszona przed rozpoczęciem tego miesiąca, rodzic płaci 50% czesnego. Z takiej możliwości można skorzystać raz na cały okres pobytu dziecka w placówce.
 12. Opłaty za pobyt dziecka należy uiszczać do 5-go dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc na konto bankowe podane na stronie internetowej.
 13. W przypadku braku wpłaty do 15 dni po terminie zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia dziecka.
 14. Rodzice wyrażają zgodę na sprawowanie opieki przez opiekuna nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko które nie ukończyło pierwszego roku życia lub jest niepełnosprawne maksymalnie nad pięciorgiem dzieci – jeżeli opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi wraz z pomocą drugiego opiekuna lub wolontariusza.
 15. Rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku wyprawkę w skład której wchodzi: szczoteczka i pasta do zębów, ręcznik, piżamka/ubranie do spania, 2 pary ubrań na zmianę, kapcie, pieluchy jednorazowe, mokre chusteczki, kubek niekapek/butelka. Pieluchy i mokre chusteczki powinny być dostarczane regularnie, a ubrania wymieniane na czyste w zależności od potrzeby.
 16. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać tylko dzieci zdrowe. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest chore opiekunki mogą odmówić jego przyjęcia oraz zażądać dostarczenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzające, że dziecko jest zdrowe.
 17. W przypadku gdy dziecko źle się poczuje, opiekunki powiadamiają o tym rodziców, którzy są zobowiązani do jak najszybszego odebrania dziecka.
 18. Opiekunki nie podają dzieciom lekarstw.
 19. Do odbioru dziecka są upoważnieni rodzice oraz osoby wskazane na piśmie przez rodziców.
 20. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w Białej Łączce rodzice są zobowiązani do złożenia oświadczenia na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestaje się naliczania opłaty z końcem następnego miesiąca po złożeniu rezygnacji. 
 21. Dzieci są objęte ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków opłaconym z wpisowego.
 22. Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań z udziałem swojego dziecka na naszej stronie internetowej.
 23. W sprawach, których niniejszy regulamin nie dotyczy, obowiązują indywidualne ustalenia między właścicielkami Białej Łączki, a rodzicami.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biała Łączka sp. z o.o.; dane kontaktowe: ul. Żelazna 27/17, 00-806 Warszawa; email: biala.laczka@gmail.com, tel: 508-680-724.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym, które wykażą prawnie uzasadnione.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej z nami umowy o świadczenie usług, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018.