UMOWA

Umowa o świadczenie usługi opieki nad dzieckiem

zawarta w Warszawie dnia………….……………r, pomiędzy:  Biała Łączka Zofia Jaworska ul. Zagłoby 8, 05-126 Nieporęt NIP 5361942134, reprezentowaną przez  Zofię Jaworską, zwaną dalej Punktem Opieki Dziennej, a Rodzicem/opiekunem

prawnym dziecka – Panią/Panem..….…………………………………………… 

Zamieszkałą/ym w………………………………………………………………………………………… 

Legitymującą/ym się dowodem osobistym seria/nr………..…………………………………………….. 

PESEL……………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Rodzicem. 

§1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo- wychowawczych dla dziecka 

(imię i nazwisko)…………………………………………PESEL……………………………………………….. 

§2 

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia………………………….….na czas nieokreślony. 
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Zaprzestaje się naliczania opłaty z końcem następnego miesiąca po złożeniu wypowiedzenia. 
 4. Wypowiedzenie umowy powinno być dostarczone na piśmie. 

§3 

 1. Punkt opieki dziennej Biała Łączka jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii Bożego Narodzenia, 2 maja oraz piątku po Bożym Ciele.
 2. Punkt Opieki Dziennej Biała Łączka jest zamknięty w okresie wakacyjnym przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia każdego roku.

§4 

Punkt opieki dziennej Biała Łączka zobowiązuje się do: 

 1. Realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w placówce.
 3. Sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb rozwojowych.
 4. Wspomagania wychowawczej roli rodziny.  

§5 

Rodzice zobowiązują się do: 

 1. Osobistego przyprowadzania dziecka i odbierania go po zakończeniu zajęć lub pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej (ww. osoba musi być pełnoletnia).
 2. Przyprowadzenia dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć.
 3. Informowania opiekuna grupy o przyczynach nieobecności dziecka.
 4. Przestrzegania regulaminu dostępnego na stronie internetowej placówki.
  Terminowego uiszczania do 5 dnia każdego miesiąca, z góry, miesięcznej opłaty za opiekę nad dzieckiem przelewem na konto 39 1160 2202 0000 0004 7313 6905. 
 5. Wpłacenia przy podpisaniu umowy jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 500 zł.

§6

 1. Usługi świadczone w Punkcie opieki dziennej Biała Łączka są odpłatne.
 2. Czesne reguluje cennik zamieszczony na stronie internetowej.
 3. Stawkę żywieniową reguluje cennik zamieszczony na stronie internetowej.
 4. Stawka żywieniowa nie jest naliczana w przypadku nieobecności dziecka, jeśli nieobecność ta jest zgłoszona do godziny 17.00. poprzedniego dnia.
 5. W przypadku nieobecności dziecka, Rodzice zobowiązani są powiadomić placówkę o długości nieobecności dziecka.
 6. Wysokość opłat może ulec zmianie. O każdej zmianie rodzic będzie informowany z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 7. W przypadku odbioru dziecka po godzinie zamknięcia placówki naliczana jest opłata dodatkowa w kwocie 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 8. Pierwsze dwa tygodnie sierpnia placówka jest nieczynna.

§7

Punkt opieki dziennej może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy w przypadku: 

 1. Nieprzestrzegania przez Rodziców zapisów wynikających z umowy,
 2. Zalegania z odpłatnością za pobyt dziecka więcej niż 15 dni po ustalonym terminie wpłaty,
 3. Nieobecności dziecka przez ponad jeden miesiąc i niezgłoszenia przyczyn tej nieobecności.

§8

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku porozumienia stron – przed sądem właściwym dla siedziby placówki. 

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§10

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

§11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 

                ……………………………….                                                               .…………………………….  

                          Biała Łączka                                                                              Rodzic lub opiekun prawny